Zawory sterujące kierunkiem przepływu sprężonego powietrza

Zawory rozdzielające, elektrozawory - pneumatyka gorzow

Zawory sterujące kierunkiem przepływu sprężonego powietrza: rodzaje, schematy, symbole graficzne oraz zasady działania. Poznaj szczegółowe informacje o zaworach pneumatycznych.

 

Zawór pneumatyczny bezpieczeństwa                     Przykład zaworu pneumatycznego

Zawory sterujące kierunkiem przepływu sprężonego powietrza

Zawory sterujące kierunkiem przepływu sprężonego powietrza są kluczowymi elementami w systemach pneumatycznych. Ich głównym zadaniem jest kontrolowanie przepływu medium roboczego, jakim najczęściej jest sprężone powietrze, w układach napędowych i sterujących. Przez precyzyjne łączenie i przełączanie ścieżek przepływu, zawory te umożliwiają realizację różnorodnych funkcji, w tym sterowanie ruchem siłowników pneumatycznych, zatrzymywanie ich w określonej pozycji oraz realizację funkcji logicznych i regulacyjnych.

W pneumatyce wyróżnia się kilka rodzajów zaworów sterujących kierunkiem przepływu, takich jak zawory rozdzielające, zawory zwrotne, zawory szybkiego spustu, zawory logiczne oraz zawory odcinające. Każda z tych grup spełnia specyficzne funkcje, dlatego wybór odpowiedniego zaworu jest kluczowy dla poprawnego działania całego układu. W kolejnych sekcjach artykułu omówione zostaną zasady działania zaworów pneumatycznych, ich właściwości, zalety oraz kryteria wyboru odpowiedniego zaworu do konkretnego zastosowania.

 

Informacje podstawowe

Zawory sterujące kierunkiem przepływu sprężonego powietrza są nieodłącznym elementem instalacji pneumatycznych, odpowiadającym za precyzyjne kontrolowanie ruchu medium roboczego, najczęściej sprężonego powietrza. Główne kategorie tych zaworów obejmują zawory rozdzielające, zawory zwrotne, zawory szybkiego spustu, zawory logiczne oraz zawory odcinające. Każda z tych grup spełnia specyficzne zadania, co pozwala na realizację różnorodnych funkcji w pneumatycznych systemach napędowych i sterujących.

Zawory rozdzielające (rozdzielacze) sterują kierunkiem przepływu medium poprzez łączenie i przełączanie dróg przepływu, co umożliwia kontrolowanie ruchu siłowników pneumatycznych. Mogą być one sterowane elektromagnetycznie, mechanicznie, pneumatycznie bądź w sposób mieszany. Różnią się między sobą ilością dróg przepływu oraz sposobem ich łączenia. W schematach technicznych i dokumentacji konstrukcyjnej zawory rozdzielające oznaczane są specjalnymi symbolami graficznymi zgodnymi z normą PN-EN ISO 3952-1:1998.

Inne rodzaje zaworów, jak zawory zwrotne, umożliwiają przepływ medium tylko w jednym kierunku, blokując przepływ w przeciwną stronę. Zawory logiczne (suma i różnica) pozwalają na realizację funkcji logicznych w układach sterujących i regulacyjnych, a zawory odcinające są stosowane do całkowitego zamykania lub otwierania dróg przepływu medium roboczego.

Wybór odpowiedniego zaworu sterującego jest kluczowy dla poprawnego działania systemów pneumatycznych, dlatego w dalszej części artykułu omówione zostaną szczegółowe zasady działania, właściwości, zalety oraz kryteria wyboru tych elementów. Przedstawimy również symbole graficzne i schematy, które umożliwią zrozumienie i identyfikację poszczególnych zaworów.

 

Zasady działania zaworów pneumatycznych

Zawory pneumatyczne odgrywają kluczową rolę w sterowaniu kierunkiem przepływu mediów, takich jak sprężone powietrze, w różnych układach napędowych i sterujących. Mechanizm działania zaworu pneumatycznego opiera się głównie na zmianach ciśnienia medium roboczego, co umożliwia kontrolę przepływu oraz realizację różnorodnych funkcji w systemach pneumatycznych.

Zawory rozdzielające, będące jednym z najważniejszych elementów, działają poprzez łączenie i przełączanie dróg przepływu medium. Dzięki różnorodnym konstrukcjom, takim jak zawory elektromagnetyczne, mechaniczne czy pneumatycznie sterowane, mogą one precyzyjnie zmieniać kierunek przepływu, co z kolei umożliwia ruch siłowników pneumatycznych zgodnie z zadanym programem.

Zawory zwrotne działają na zasadzie jednokierunkowego przepływu medium, co oznacza, że przepływ jest blokowany w przeciwnym kierunku. To istotne w sytuacjach, gdzie konieczne jest utrzymanie stabilności ciśnienia w systemie.

Inną grupą są zawory logiczne, które realizują funkcje matematyczne i logiczne, umożliwiając konstruowanie zaawansowanych układów sterujących i regulacyjnych. Przykładem może być zawór logiczny suma, który umożliwia przepływ medium roboczego tylko wtedy, gdy spełnione są pewne warunki, co jest analogiczne do działania logicznej funkcji sumy w elektronice.

Zawory odcinające pełnią rolę głównych punktów kontrolnych, umożliwiając pełne otwieranie lub zamykanie dróg przepływu medium. Są one szczególnie przydatne w sytuacjach awaryjnych lub przy naprawach systemów pneumatycznych, gdzie szybkie i skuteczne odcięcie przepływu jest niezbędne.

W kolejnych sekcjach artykułu przyjrzymy się szczegółowym właściwościom poszczególnych typów zaworów, ich zaletom oraz kryteriom wyboru odpowiedniego zaworu dla określonego zastosowania. Omówimy również specyficzne symbole graficzne używane w dokumentacji technicznej, które pomagają w identyfikacji i prawidłowym doborze zaworów.

 

Właściwości i zalety zaworów rozdzielających

Zawory rozdzielające, zwane również rozdzielaczami, są kluczowymi elementami w systemach pneumatycznych, odpowiedzialnymi za kontrolowanie kierunku przepływu medium roboczego. Dzięki swojej wszechstronności i różnorodnym konstrukcjom, pozwalają one na precyzyjne sterowanie ruchem siłowników oraz realizację złożonych funkcji regulacyjnych i logicznych.

 

 Właściwości zaworów rozdzielających

1. Liczba dróg przepływu:

Zawory te mogą posiadać różną liczbę dróg przepływu, takich jak 2-drożne, 3-drożne, 4-drożne czy nawet 5-drożne. Każdy zawór jest oznaczony numerami dróg przepływu, gdzie 1 to droga zasilania, a kolejne numery odpowiadają drogom odbiorników i odpowietrzania.

2. Liczba położeń:

Zawory rozdzielające mogą mieć różną liczbę sterowanych położeń, na przykład 2-położeniowe, 3-położeniowe czy wielopołożeniowe. W przypadku zaworów 3-położeniowych istnieją różne odmiany położenia środkowego, które mogą wpływać na działanie całego układu.

3. Sposób sterowania:

Sterowanie może być realizowane za pomocą elektromagnetów, mechanicznie, pneumatycznie, bądź w sposób mieszany. Każda metoda ma swoje zastosowanie w zależności od wymagań systemowych.

4. Wielkość zaworu:

Rozmiar zaworu, określany najczęściej przez rozmiar gwintów przyłączeniowych i natężenie przepływu, jest istotnym parametrem wpływającym na jego zastosowanie w różnych układach pneumatycznych.

5. Odmiany sterowania:

Zawory mogą być sterowane bezpośrednio lub pośrednio. W przypadku sterowania bezpośredniego suwak zaworu jest bezpośrednio poruszany przez elektromagnes, natomiast w sterowaniu pośrednim ruch suwaka jest wspomagany dodatkowym zaworem pilotem.

 

Rodzaje zaworów pneumatycznych

W systemach pneumatycznych istnieje szeroka gama zaworów, które pełnią różnorodne funkcje w zależności od specyficznych potrzeb aplikacji. Każdy typ zaworu ma swoje unikalne właściwości oraz zastosowania, co pozwala na precyzyjne sterowanie kierunkiem, ciśnieniem i natężeniem przepływu medium roboczego, jakim jest zazwyczaj sprężone powietrze. W poniższych sekcjach omówimy trzy główne rodzaje zaworów pneumatycznych: zawory zwrotne, logiczne oraz odcinające.

Zawory zwrotne pneumatyczne

Zawory zwrotne

Zawory zwrotne są zaprojektowane do umożliwienia przepływu medium roboczego tylko w jednym kierunku, blokując przepływ w przeciwną stronę. Dzięki swojej konstrukcji, zawory te działają samoczynnie i nie wymagają dodatkowych sygnałów sterujących. Są one niezastąpione w aplikacjach, gdzie konieczne jest utrzymanie stabilności ciśnienia oraz zapobieganie niekontrolowanemu przepływowi zwrotnemu.

 

Zawory logiczne pneumatyczne gorzów

Zawory logiczne

Zawory logiczne, takie jak zawory iloczynu i zawory sumy, pełnią funkcje logiczne w układach pneumatycznych sterujących i regulacyjnych. Umożliwiają one realizację zaawansowanych funkcji logicznych, analogicznych do tych w systemach elektronicznych. Przykładowo, zawór logiczny suma pozwala na przepływ medium roboczego tylko wtedy, gdy spełnione są pewne warunki, co jest szczególnie przydatne w skomplikowanych układach sterujących.

 

Zawory odcinające

Zawory odcinające

Zawory odcinające są używane do całkowitego zamykania lub otwierania dróg przepływu medium roboczego. Mogą być sterowane elektromagnetycznie, pneumatycznie lub mechanicznie. Zawory te są niezwykle ważne w sytuacjach awaryjnych lub podczas prac serwisowych, gdzie szybkie i skuteczne odcięcie przepływu medium jest niezbędne. W zależności od konstrukcji, zawory odcinające mogą być normalnie zamknięte (NZ) lub normalnie otwarte (NO).

 

Jest oczywiście wiele innych rodzajów zaworów takich jak:  zawory sterowania dwuręcznego, zawory oscylacyjne, zawory logiczne,  zawory przesuwne, zawory dławiąco-zwrotne i wiele innych. Na potrzeby tego artykułu opisaliśmy tylko 3 podstawowe. W kolejnych artykułach na pewno wrócimy do szczegółowych opisów każdego z nich.

 

Zawory sterujące natężeniem przepływu sprężonego powietrza

Zawory sterujące natężeniem przepływu sprężonego powietrza są kluczowymi elementami w systemach pneumatycznych, pozwalającymi na kontrolę prędkości ruchu elementów wykonawczych, takich jak siłowniki o ruchu liniowym bądź obrotowym. Dzięki precyzyjnej regulacji przepływu medium roboczego, zawory te umożliwiają sterowanie prędkością oraz równomiernością ruchu siłowników, co ma bezpośredni wpływ na efektywność oraz dokładność działania całego układu pneumatycznego.

 

W pneumatyce istnieją dwa główne typy zaworów stosowanych do regulacji natężenia przepływu:

 • Zawory dławiące: Są to zawory dwukierunkowe, które zapewniają dławienie przepływu medium w obu kierunkach. Zostały zaprojektowane tak, aby precyzyjnie kontrolować prędkość ruchu tłoczyska siłownika poprzez regulację przepływu powietrza.
 • Zawory dławiąco-zwrotne: Te zawory umożliwiają swobodny przepływ czynnika roboczego w jednym kierunku oraz regulowane dławienie w kierunku przeciwnym. Są one bardziej wszechstronne i umożliwiają lepszą kontrolę nad kierunkiem oraz prędkością przepływu medium.

 

Regulacja natężenia przepływu sprężonego powietrza w systemach pneumatycznych jest istotna z różnych powodów:

 1. Kontrolowanie prędkości siłowników: Poprzez odpowiedni dobór zaworów i regulację przepływu medium roboczego, można precyzyjnie kontrolować prędkość ruchu siłowników, co jest kluczowe dla dokładności i efektywności realizacji zadań.
 2. Zmniejszenie zużycia energii: Optymalizacja natężenia przepływu może prowadzić do mniejszego zużycia energii w systemie, co przekłada się na niższe koszty operacyjne oraz zmniejszenie obciążenia poszczególnych komponentów.
 3. Minimalizacja objętości szkodliwych: Umiejscowienie zaworów dławiąco-zwrotnych jak najbliżej elementów wykonawczych minimalizuje objętość szkodliwych przestrzeni, co ma bezpośredni wpływ na wydajność całego systemu.
 4. Bezpieczeństwo operacyjne: Precyzyjna kontrola przepływu medium roboczego zapewnia stabilne i bezpieczne działanie systemów pneumatycznych, co jest kluczowe dla uniknięcia potencjalnych awarii czy uszkodzeń.

 

Zalety stosowania zaworów rozdzielających

1. Precyzyjne sterowanie:

Możliwość dokładnego sterowania kierunkiem przepływu medium roboczego pozwala na realizację skomplikowanych ruchów i funkcji w systemach pneumatycznych.

2. Wszechstronność:

Różnorodność konstrukcji i sposobów sterowania umożliwia dopasowanie zaworu do specyficznych potrzeb danego układu, co zwiększa jego efektywność i niezawodność.

3. Szybkość działania:

Zawory rozdzielające, szczególnie te sterowane elektromagnetycznie, charakteryzują się szybkim czasem reakcji, co jest kluczowe w dynamicznych aplikacjach przemysłowych.

4. Trwałość:

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów i precyzyjnej konstrukcji, zawory te są wytrzymałe i odporne na zużycie, co przedłuża ich żywotność i zmniejsza koszty eksploatacji.

5. Bezpieczeństwo:

Możliwość szybkiego i skutecznego odcięcia przepływu medium w sytuacjach awaryjnych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pracy całego systemu. Dobór odpowiedniego zaworu rozdzielającego wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak specyfika medium roboczego, warunki pracy, wymagania dotyczące prędkości i dokładności sterowania oraz dostępna przestrzeń montażowa.

 

Przykład działania zaworu 5/2 sterowanego elektromagnetycznie

Zawór 5/2 posiada pięć dróg przepływu (1- zasilanie, 2 i 4 – odbiorniki, 3 i 5 – odpowietrzanie) oraz dwa sterowane położenia. W stanie wyjściowym może być na przykład zasilane droga 1 do drogi 2, a droga 4 do drogi 3. Po przestawieniu elektromagnetem suwak zmienia położenie, przekształcając połączenia na zasilanie drogi 1 do drogi 4, a drogę 2 do drogi 5. To umożliwia kontrolowanie kierunku przepływu powietrza, a tym samym ruch siłowników pneumatycznych.

Rozdzielacze pneumatyczne są powszechnie używane w różnorodnych układach napędowych i sterujących dla przemysłu, gdzie potrzebne jest precyzyjne sterowanie ruchem oraz funkcjami wykonawczymi. Ich wszechstronność i niezawodność sprawiają, że są niezbędnym komponentem w każdej zaawansowanej instalacji pneumatycznej.

 

Jak wybrać odpowiedni zawór pneumatyczny?

Wybór odpowiedniego zaworu pneumatycznego jest kluczowy dla zapewnienia poprawnego i efektywnego działania systemu pneumatycznego. Istnieje kilka kryteriów, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze zaworu:

 • Rodzaj medium roboczego: Przede wszystkim należy określić rodzaj medium, które będzie przepływać przez zawór. Najczęściej używane medium to sprężone powietrze, ale w zależności od zastosowania mogą to być również inne gazy techniczne, para wodna, olej hydrauliczny czy woda.
 • Warunki pracy: Ważnym aspektem są warunki pracy, takie jak zakres ciśnienia, temperatura medium, a także czynniki zewnętrzne (np. pył, wilgoć), które mogą wpływać na działanie zaworu. Zawór powinien być dostosowany do specyficznych warunków panujących w danym środowisku pracy.
 • Rodzaj zaworu: Trzeba zdecydować, jaki rodzaj zaworu będzie najlepszy do realizacji określonych funkcji w systemie. Czy będzie to zawór rozdzielający, zwrotny, logiczny czy odcinający? Każdy z nich ma inne właściwości i zastosowania.
 • Liczba dróg przepływu i położeń: Zawory pneumatyczne różnią się liczbą dróg przepływu oraz liczby sterowanych położeń. W zależności od potrzeb układu można wybierać między zaworami 2-drożnymi, 3-drożnymi, 4-drożnymi lub 5-drożnymi oraz zaworami 2-położeniowymi czy 3-położeniowymi.
 • Sposób sterowania: Metoda sterowania zaworem może być elektromagnetyczna, pneumatyczna, mechaniczna lub mieszana. Wybór odpowiedniego sposobu sterowania zależy od wymagań systemu oraz dostępnych źródeł sygnałów sterujących.
 • Wielkość zaworu: Rozmiar zaworu, czyli wielkość gwintów przyłączeniowych oraz natężenie przepływu, wpływa bezpośrednio na jego zastosowanie w układzie. Ważne jest, aby wybrać zawór o odpowiednich rozmiarach, które zapewnią wymagany przepływ medium.
 • Bezpieczeństwo i niezawodność: Należy wziąć pod uwagę także aspekty bezpieczeństwa, szczególnie w aplikacjach przemysłowych, gdzie szybka i skuteczna reakcja na zmiany w systemie jest kluczowa. Zawory powinny być niezawodne oraz posiadać odpowiednie certyfikaty i normy.
 • Specyfika instalacji: Na koniec warto uwzględnić specyfikę instalacji, w tym dostępne miejsce montażowe, możliwość integracji z istniejącymi układami oraz łatwość późniejszego serwisu i konserwacji zaworu.

Dobór odpowiedniego zaworu pneumatycznego może znacznie poprawić efektywność i niezawodność całego systemu, dlatego warto poświęcić czas na dokładną analizę i wybór najlepszego rozwiązania. W kolejnych częściach artykułu omówimy szczegółowe schematy i symbole graficzne, które ułatwią identyfikację i zrozumienie funkcji poszczególnych zaworów.

 

Mamy nadzieje, że nasz artykuł jest dla Ciebie pomocny i przedstawione w nim informacje są przejrzyste i łatwe w odbiorze. Staramy się przedstawiać treści, o które pytają nas klienci podczas codziennej pracy.